Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 17/06/2015, 14:00
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Báo chí - Xuất bản thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
17/06/2015
Phòng Báo chí, xuất bản có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; phát thanh và truyền hình; quảng cáo trên báo chí, thông tin đối ngoại, quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ, thông tin trên mạng máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

I. Chức năng

Phòng Báo chí, xuất bản có chức năng giúp Giám đốc  Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; phát thanh và truyền hình; quảng cáo trên báo chí, thông tin đối ngoại, quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ, thông tin trên mạng máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình dự án ngắn hạn và dài hạn, các dịch vụ công trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh.

2.  Về báo chí (bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử trên mạng Internet)

a) Hướng dẫn và phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn;

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp giao ban báo chí nhằm định hướng thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương;

đ) Phối hợp tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt.

3. Về xuất bản

a)  Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b) Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về báo chí, xuất bản; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản tại địa phương theo thẩm quyền;

c)  Đề xuất cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm hoặc đình chỉ việc in xuất bản phẩm đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;

đ) Phối hợp thực hiện việc tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

d)  Tham mưu Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép triễn lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do tỉnh cấp phép.

4. Về quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ

a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, xuất bản; bản quyền về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông trên địa bàn;

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và công dân đối với sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản  trên địa bàn tỉnh theo quy định.

6. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

7. Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực báo chí, xuất bản theo quy định của pháp luật..

 

​ 

Lượt người xem:   908
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn