Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Bến Tre 

 

+ Địa chỉ: Số 45 Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 075.3818103         Fax: 075.3818104       Email: websotttt@bentre.gov.vn